Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό έντυπο για Γονείς/Κηδεμόνες 2014-15.

 

Enhm Goneon

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2014-15, θέλουμε να σας εκφράσουμε τις ευχές μας για μια καλή και δημιουργική χρονιά.  Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου μας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε:

  1. Τους βασικούς κανόνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας
  2. Τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δικαιολογείτε τις απουσίες των μαθητών/ριών, καθώς και
  3. Τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε για τη φοίτηση και την επίδοσή τους από τους καθηγητές/ριες του σχολείου.

 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στις αίθουσες και στους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου.

Για τη μη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των σχολικών χώρων ισχύουν:

α) η με αριθμ. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ.Βάσει αυτής οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ? όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες, στην παρ. 3 του άρθρου 26 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α'), καθώς και του άρθρο 27 (σχολικές κυρώσεις) και

β) η με  αριθμ. 100553/Γ2/04-09-2012 εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών». Σύμφωνα με αυτήν οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.

Σε περίπτωση που μαθητής/ρια θέλει να επικοινωνήσει με τον/την κηδεμόνα του μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τηλέφωνα του σχολείου.

Μαθητές και κάπνισμα

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου σύμφωνα με τον Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».

Στους μαθητές που καπνίζουν θα γίνονται συστάσεις και θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να καπνίζουν κατ? εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29/07/2002 (ΦΕΚ 1001, τ. Β΄) του Υπουργείου Υγείας για απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους του σχολείου.

Έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Η Πολιτεία και τα όργανά της οφείλουν να λάβουν μέτρα ώστε ν? αποθαρρύνουν την κοινωνική αποδοχή και την εξάπλωση της συνήθειας αυτής. Πρόσφατες μελέτες στην Ελλάδα έδειξαν ότι ένα υψηλό ποσοστό μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου καπνίζουν συστηματικά. Τα σχολεία έχουν την υποχρέωση να μην επιτρέψουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την εξάπλωση του καπνίσματος.

Λειτουργία σχολικού κυλικείου

Σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ. 93828 (ΦΕΚ 1183/2006)«Υγειονομική διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Υπουργείου Υγείας, η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025 (ΦΕΚ 2135/2013) και Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96605 (2800/2013), απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση καφέ και άλλων μη προβλεπόμενων από την παρούσα προϊόντων στους μαθητές/ριες.
Επίσης, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας οι μαθητές/ριες απαγορεύεται μετά την πρωινή προσέλευσή τους στο σχολείο να απομακρύνονται από αυτό και να προμηθεύονται φαγώσιμα ή άλλα είδη από πηγές εκτός του κυλικείου.
Ασφάλεια μαθητών

Οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου θα παραμένουν κλειστές καθ? όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

          Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του. 

 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2006 στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114 εκ των οποίων οι 64 τουλάχιστον είναι δικαιολογημένες και μέχρι 50 είναι αδικαιολόγητες.

β)    Όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 164 εκ των οποίων μέχρι 50 είναι αδικαιολόγητες, ενώ οι 114 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83. Ο γενικός μέσος όρος των δύο τετραμήνων της προφορικής βαθμολογίας του μαθητή σ? αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15)  και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών του τμήματος καθηγητής, όταν κάποιος/α  μαθητής/τρια  συμπληρώσει 24 απουσίες, δικαιολογημένες  ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με Υπηρεσιακό Σημείωμα.

Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα θα επιδίδονται στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών/τριών και θα επιστρέφονται υπογεγραμμένα από τους κηδεμόνες αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ο κηδεμόνας υποχρεούται να ενημερώσει τηλεφωνικά τον/την υπεύθυνο καθηγητή/τρια ή τη διευθύντρια κα Καραγιαννίδου Σοφία ότι έλαβε γνώση.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους.

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο πάνω από δύο (2) ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι ιατρικές γνωματεύσεις προσκομίζονται και από τους ίδιους τους μαθητές. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την παραπάνω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό που υποβάλλεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών που δεν υπερβαίνουν τις δύο ημέρες λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ο κηδεμόνας μπορεί και πάλι να ενημερώσει τηλεφωνικά τον/την υπεύθυνο καθηγητή/τρια ή τη διευθύντρια. Ο κηδεμόνας δύναται να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών αθροιστικά για όλο το έτος. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

α) όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια της διευθύντριας σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες για λόγους υγείας και με την άδειά της, αυτές μπορούν να δικαιολογηθούν είτε από γιατρό είτε από τον κηδεμόνα. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατό, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες (καιρικές, συγκοινωνιακές κ.α.) κάθε σχολείου.

β)  όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο (άρθρο 3 του Π.Δ. 481/83).

Υπεύθυνοι καθηγητές/τριες των τμημάτων:

Α1: Θώμογλου Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος

Α2: Αναστασιάδη Αναστασία, Μαθηματικός

Α3: Ανυφαντάκης Αντώνιος, Φιλόλογος

Α4: Λεντή Καλλιόπη, Φιλόλογος

Α5: Πετείνη Παναγιώτα, Αγγλικής Φιλολογίας

Α6: Φραγκεσκάκης Νικόλαος, Φυσικής Αγωγής

Β1: Αγγελίδη Χριστίνα, Βιολόγος

Β2: Τζιροπούλου Ελένη, Φιλόλογος

Β3: Φιλιππάκη Καλλιόπη, Οικονομολόγος

Β4: Τζιροπούλου Ελένη, Φιλόλογος

Γ1: Λυριστή Ευγενία, Μαθηματικός

Γ2: Τενέντε Αγγελική, Βιολόγος

Γ3: Δερέκα Δήμητρα, Φιλόλογος

3. Ημέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε από τους καθηγητές/ριες του σχολείου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΤΑΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

10:00-12:30

09:00-13:30

 

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

11:00-11:45

09:00-09:45

ΔΕΡΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

09:00-09:45

10:00-10:45

ΛΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

10:00-10:45

 

11:00-11:45

ΜΕΡΤΥΡΗ ΘΩΜΑΪΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

11:45-12:30

10:00-11:45

11:45-12:30

ΠΑΥΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

11:00-11:45

11:45-12:30

09:00-10:45

ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

09:00-09:45

11:00-11:45

 

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

11:45-12:30

11:00-11:45

11:45-12:30

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

10:00-10:45

10:00-10:45

09:00-09:45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

10:00-11:45

11:00-11:45

11:45-12:30

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11:00-11:45

 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

11:45-12:30

 

11:45-12:30

ΛΥΡΙΣΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

10:00-10:45

11:00-11:45

10:00-10:45

ΜΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

11:00-11:45

11:00-11:45

11:00-11:45

ΤΣΑΠΑΤΖΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ

10:00-10:45

10:00-10:45

09:00-09:45

ΦΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

11:00-13:00

10:00-11:45

 

ΚΑΤΟΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ

11:00-11:45

10:00-10:45

11:45-12:30

ΤΕΝΕΝΤΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

10:00-10:45

10:00-11:45

10:00-10:45

ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

 

11:45-12:30

11:45-12:30

ΠΕΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

09:00-09:45

10:00-10:45

11:00-11:45

ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

09:00-09:45

 

10:00-11:45

ΒΕΝΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

11:45-12:30

 

ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

10:00-10:45

 

11:00-11:45

ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

09:00-09:45

 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

11:00-11:45

11:45-12:30

12:30-13:15

ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

11:00-11:45

 

11:00-11:45

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

11:45-12:30

 

11:00-11:45

ΠΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

11:45-13:15

 

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι:

Σύμφωνα με τις Υ.Α. 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276 Β΄), Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄), 23519/Γ2/01-03-2010 (ΦΕΚ 258 Β΄) και 11586/Γ6/28-01-2011 (ΦΕΚ 262 Β΄) υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος). Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι? αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Επισημαίνεται όμως ότι, σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν περισσότερα από ένα τμήματα της ίδιας τάξης, οι απαλλασσόμενοι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης. Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη φοίτηση των εν λόγω μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 104/1979. Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Η Διευθύντρια                                                                                 Ο σύλλογος διδασκόντων