Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου μας

Kylikeio   

Αναρτούμε σήμερα 23 Οκτωβρίου 2014 την προκήρυξη για τον διαγωνισμό ..

εκμίσθωσης του κυλικείου του σχολείου μας

 "Κατεβάστε" το PDF αρχείο από εδώ.

 

Ρόδος 21/10/2014  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΝΠΔΔ ΄΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΄΄ 

 Αριθ. Απόφασης Προέδρου 14/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 4ΟΥ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ

 

     Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ρόδου »

         Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) για τη σύσταση συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 243 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ.
 3. Την υπ΄αρ.8440/2011 (ΦΕΚ 318/25-2-2011 Τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων τους .
 4. Τις διατάξεις της υπ΄αρ.64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1003 Β) των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1541 Β) των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ.
 5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α΄) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 6. Την υπ΄αρ. 2/71762/2-6-2011 (ΦΕΚ 1414/τ.β./16-6-2011) Πράξη συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.
 7. Την υπ? αριθ. 43/17.10.2014 (ΑΔΑ: 7ΒΦΕΩ1Ρ-ΑΒΩ) Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί «Συγκρότηση σε Σώμα)
 8. Την υπ΄αριθ. 49/17.10.2014 (ΑΔΑ: 6ΘΡ3Ω1Ρ-ΞΘΡ) Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί έγκρισης των όρων προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου4ΟΥ ΓΕΛ  ΡΟΔΟΥ και την συγκρότηση αντίστοιχης  τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού.

                                     

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ :

Ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή  του κυλικείου 4ου ΓΕΛ  Ρόδου με τους παρακάτω όρους:

 

ΑΡΘΡΟ 1. Τόπος και χρόνος διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου , Νέα Αγορά -1ος όροφος- Γραφείο 26 -Τ.Κ. 85100 Ρόδος, στις 21-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00  δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν  στον διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στις Επιτροπές μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

ΑΡΘΡΟ 2. Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου.

Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

α ) Η τιμή της προσφοράς,

β ) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ ) Η πολυτεκνική ιδιότητα.

Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ ανωτέρω περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής:

Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο (2)

Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (1) μόριο.

Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8).

Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε (5) μόρια.

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό  μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 

ΑΡΘΡΟ 3. Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν:

α)  Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας το διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ.1,2,3, και 4), 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 Τ.Α΄/9-2-2007

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

 

ΑΡΘΡΟ 4. Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά μαθητή ετησίως.

Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός των υποψηφίων, στους οποίους κατακυρώθηκε η παραχώρηση των κυλικείων, οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20 % του ετήσιου μισθώματος  ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό  ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης των συμβάσεων, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στις αρμόδιες για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπές  μέσω της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής, στην Νέα Αγορά - 1ος όροφος- Γραφείο 26 ? 85100 Ρόδος , όπου και θα πρωτοκολλούνται.

 

ΑΡΘΡΟ 5. Υποβολή ενστάσεων.

α) Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

γ) Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με την φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

 

ΑΡΘΡΟ 6. Διάρκεια μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια. Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την  30-06-2020 .

 

ΑΡΘΡΟ 7. Καταβολή μισθώματος.

Η ετήσια καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στο Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου σε τρεις (3) δόσεις.  Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου , η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η Τρίτη στις 31 Μάιου. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:   υ= 1/189 ? α ?β ? γ

 Όπου: υ είναι το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α  είναι η προσφορά, β είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από τον Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται 189 εργάσιμες ημέρες

 

ΑΡΘΡΟ 8. Οι εκμεταλλευτές των κυλικείων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του κυλικείου σε άλλο άτομο. Η παρουσία τους στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως το κυλικείο να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή των συμβάσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ. (Σχετική η αριθμ. Δ4/ 693/14-11-91 εγκύκλιος)

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο Τ.Ε.Β.Ε. (Σχτική η αριθμ. Δ4/467/8-8-91 εγκύκλιος).

δ) Για την λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. (Σχετική η αριθμ. Δ4/182/28-04-92 εγκύκλιος).

ε) Θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.81025 (ΦΕΚ 2135/29-08-2013, τ. Β΄) Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

στ) Θα πρέπει να εφαρμόζουν την Αγορανομική Διάταξη αρ.3/2012/30-08-2012 η οποία αναδιατυπώθηκε με την Α4-458/14.09.2012 (ΦΕΚ 2552/20.09.2012 τ. Β΄) σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων τιμών στα προσφερόμενα είδη.

ζ) Θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του  κυλικείου και του Δ/ντή του Σχολείου.       

η) Είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες  και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.

θ) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.       

 

ΑΡΘΡΟ 9. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα:

α) Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.

β) Να επιβαρύνει με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της  δημοπρασίας, αρχικής και τυχόν επαναληπτικήςεξ ολοκλήρου σε αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα  σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

γ) Να καταγγείλει την σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.

δ) Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία θα αποτελείται από:

 1. Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
 2. Ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων - Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.
 3. Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
 4. Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.
 5. Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπόμενων και οριζόμενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις  όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.

 

ΑΡΘΡΟ 10 . Άλλοι όροι

  α) Η μίσθωση του σχολικού κυλικείου κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις  για τις εμπορικές μισθώσεις.

  β) Σε περίπτωση μεταβολής της σύστασης της Σχολικής Επιτροπής, αλλαγής του νομικού αυτής καθεστώτος, κατάργησή της ή και συγχώνευσής της με άλλη, το ποσό της μίσθωσης θα καταβάλλεται πάντα προς όφελος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας  και  μόνο.

  γ) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση,  θεωρούνται και είναι ουσιώδεις.

  δ) Κάθε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της  σύμβασης . 

     Παράβαση που θα πιστοποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, θα  εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή   θα κρίνει εάν  συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει  αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου. Αν δεν γίνουν δεκτές, υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου (χώρου) μετά από την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και την καταγγελία της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10)   μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής:

  α) θα σταλεί για δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής  , περίληψη της παρούσας  διακήρυξης.

  β) Θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου  να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με τις κείμενες  διατάξεις.

Με ευθύνη  της Διευθύντριας  του 4ου ΓΕΛ Ρόδου, θα τοποθετηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων και στην είσοδο του σχολείου, περίληψη της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ